Skip to content
Home » Số Đối Xứng Là Gì: Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Khái Niệm Số Đối Xứng

Số Đối Xứng Là Gì: Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Khái Niệm Số Đối Xứng

Kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không

Số Đối Xứng Là Gì

Số đối xứng là một khái niệm quan trọng trong toán học và hình học, và nó cũng có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, nghệ thuật và thiết kế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào cái gọi là số đối xứng, các đặc điểm, cách tìm số đối xứng và các ứng dụng của nó.

## Các điều cơ bản về số đối xứng

Số đối xứng là một số mà khi đọc nó từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, chúng ta cũng nhận được một số giống nhau. Một cách đơn giản để hiểu được khái niệm này là xem xét ví dụ sau: số 121 là một số đối xứng vì nó đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái đều giống nhau.

Số đối xứng thường được nêu lên trong việc đánh giá tính đối xứng của các đối tượng khác. Trong toán học và hình học, khái niệm số đối xứng đóng vai trò quan trọng để phân loại các đồ thị, các hình học và các đối tượng khác.

## Ứng dụng của số đối xứng trong toán học và hình học

Trong toán học, số đối xứng có thể được sử dụng để xác định tính chất và mối liên hệ giữa các đối tượng. Ví dụ, trong đại số tuyến tính, ma trận đối xứng là một ma trận mà ma trận chuyển vị của nó bằng chính nó.

Trong hình học, các đường đối xứng được sử dụng để chia đối tượng thành hai phần đối xứng nhau. Đường đối xứng có thể là đường thẳng hoặc một đường cong. Ví dụ, hình trái tim là một ví dụ điển hình về đối xứng.

## Phương pháp tìm số đối xứng của một số cho trước

Để tìm số đối xứng của một số đã cho, chúng ta có thể sử dụng phương pháp đảo chuỗi các chữ số của số ban đầu. Ví dụ, để tìm số đối xứng của số 1234, chúng ta đảo ngược các chữ số và ta được số 4321, từ đó ta suy ra số đối xứng là 4321.

## Các tính chất quan trọng của số đối xứng

Có một số tính chất quan trọng của số đối xứng mà chúng ta nên biết:
– Số đối xứng không thay đổi khi chúng ta đảo ngược thứ tự của các chữ số.
– Hai số đối xứng chênh lệch nhau một khoảng cách là số lẻ.
– Số đối xứng thường có một hoặc nhiều chữ số lặp lại.

## Sự liên hệ giữa số đối xứng và các đường đối xứng

Số đối xứng có một sự liên hệ mật thiết với các đường đối xứng. Đường đối xứng là một đường mà điểm nằm trên đường đó khi phản chiếu qua đường đối xứng vẫn nằm trên đường đó. Trong hình học, một đa giác được gọi là đối xứng nếu tồn tại một đường đối xứng sao cho giữa các điểm của đối tượng được phản chiếu qua đường đối xứng, chúng ta vẫn thu được cùng một hình dáng và kích thước.

## Số đối xứng và tính symmetrical trong công nghệ thông tin

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khái niệm số đối xứng cũng có ý nghĩa quan trọng. Các thuật toán kiểm tra số đối xứng được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý các dữ liệu chuỗi, kiểm tra tính đối xứng của các chuỗi ký tự và các từ nguyên âm đối xứng trong các ngôn ngữ lập trình như C++, Java và Python.

## Số đối xứng và ảnh hưởng trong nghệ thuật và thiết kế

Số đối xứng cũng có ảnh hưởng trong nghệ thuật và thiết kế. Nguyên lý số đối xứng được sử dụng trong thiết kế logo, bố cục và trang trí. Các hình dạng đối xứng thường tạo ra sự cân bằng, sự hài hòa và tính hình thức trong các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế.

## FAQs

### 1. Kiểm tra số đối xứng C và C++?

Trong C và C++, chúng ta có thể sử dụng một hàm để kiểm tra xem một số có phải là số đối xứng hay không. Hàm sau đây là một ví dụ:

“`c
#include
#include

int isSymmetrical(int num) {
char str[10];
sprintf(str, “%d”, num);

int len = strlen(str);
int i = 0, j = len – 1;

while (i <= j) { if (str[i++] != str[j--]) { return 0; } } return 1; } int main() { int num = 12321; if (isSymmetrical(num)) { printf("%d is symmetrical\n", num); } else { printf("%d is not symmetrical\n", num); } return 0; } ``` ### 2. Kiểm tra số đối xứng Python? Trong Python, chúng ta có thể sử dụng một hàm để kiểm tra xem một số có phải là số đối xứng hay không. Hàm sau đây là một ví dụ: ```python def is_symmetrical(num): return str(num) == str(num)[::-1] num = 12321 if is_symmetrical(num): print(num, "is symmetrical") else: print(num, "is not symmetrical") ``` ### 3. Số đối xứng wiki? Bạn có thể tìm hiểu thêm về số đối xứng trên trang Wikipedia có sẵn về chủ đề này. Địa chỉ trang Wikipedia là: [https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%A9ng](https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4_%C4%91%E1%BB%91i_x%E1%BB%A9ng) ### 4. Số đối xứng Java? Trong Java, chúng ta có thể sử dụng một hàm để kiểm tra xem một số có phải là số đối xứng hay không. Hàm sau đây là một ví dụ: ```java class Main { public static boolean isSymmetrical(int num) { String str = Integer.toString(num); int length = str.length(); int i = 0, j = length - 1; while (i <= j) { if (str.charAt(i++) != str.charAt(j--)) { return false; } } return true; } public static void main(String[] args) { int num = 12321; if (isSymmetrical(num)) { System.out.println(num + " is symmetrical"); } else { System.out.println(num + " is not symmetrical"); } } } ``` Trên đây là một cái nhìn tổng quan về số đối xứng và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau như toán học, hình học, công nghệ thông tin, nghệ thuật và thiết kế. Hi vọng rằng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm số đối xứng và cách áp dụng nó trong thực tế.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: số đối xứng là gì Kiểm tra số đối xứng C, Kiểm tra số đối xứng C++, Số đối xứng wiki, Số đối xứng C++, Số đối xứng Java, Viết hàm kiểm tra số đối xứng trong C, Hàm kiểm tra số đối xứng, Kiểm tra số đối xứng Python

Chuyên mục: Top 51 Số Đối Xứng Là Gì

Kiểm Tra Một Số Có Phải Là Số Đối Xứng Hay Không

Số Đối Xứng Là Gì Trong C?

Số đối xứng là gì trong C?

Trong lĩnh vực lập trình, số đối xứng là một khái niệm quan trọng mà lập trình viên thường gặp phải khi làm việc với ngôn ngữ lập trình C. Số đối xứng là số mà khi đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, các chữ số vẫn giống nhau. Chẳng hạn, số 121 là số đối xứng vì nó vẫn giống nhau khi đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về số đối xứng trong ngôn ngữ lập trình C và cách xác định một số có phải là số đối xứng hay không.

Xác định một số có phải là số đối xứng hay không trong C

Đầu tiên, để xác định một số có phải là số đối xứng hay không trong C, chúng ta cần chuyển đổi số đó thành một chuỗi ký tự. Có một số phương pháp để làm điều này, nhưng một cách đơn giản là sử dụng hàm sprintf(). Hàm sprintf() cho phép chúng ta chuyển đổi một số thành một chuỗi ký tự theo một định dạng đã cho. Dưới đây là một ví dụ minh họa:

“`c
#include

int main() {
int number = 121;
char string[10];

sprintf(string, “%d”, number);

printf(“Chuoi ky tu: %s\n”, string);

return 0;
}
“`

Trong ví dụ trên, số 121 được chuyển đổi thành một chuỗi ký tự và được lưu trữ trong biến string. Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng chuỗi này để kiểm tra xem số ban đầu có phải là số đối xứng hay không. Cách thức kiểm tra số đối xứng có thể được thực hiện bằng cách so sánh các ký tự trong chuỗi từ hai đầu (đầu tiên và cuối cùng) đến giữa. Nếu tất cả các ký tự này giống nhau, số ban đầu được coi là số đối xứng. Sau đây là một ví dụ hướng dẫn:

“`c
#include
#include

int main() {
int number = 121;
char string[10];

sprintf(string, “%d”, number);

int length = strlen(string);
int isSymmetric = 1;

for (int i = 0; i < length/2; i++) { if (string[i] != string[length-i-1]) { isSymmetric = 0; break; } } if (isSymmetric) { printf("So %d la so doi xung\n", number); } else { printf("So %d khong la so doi xung\n", number); } return 0; } ``` Trong ví dụ này, chúng ta chạy một loop đi qua các ký tự trong chuỗi từ đầu đến giữa (length/2). Nếu chúng ta tìm thấy hai ký tự khác nhau, chúng ta đánh dấu là số không đối xứng và kết thúc vòng lặp. Sau khi kết thúc vòng lặp, chúng ta kiểm tra biến isSymmetric để xác định xem số ban đầu có phải là số đối xứng hay không và xuất kết quả tương ứng. FAQs (Các câu hỏi thường gặp) 1. Tại sao chúng ta cần chuyển đổi số thành chuỗi ký tự trước khi kiểm tra số đối xứng? Việc chuyển đổi số thành chuỗi ký tự giúp chúng ta truy cập từng ký tự trong số và so sánh chúng để kiểm tra tính đối xứng. Nếu chúng ta không chuyển đổi số thành chuỗi ký tự, sẽ rất khó để tiếp tục kiểm tra từng chữ số trong số. 2. Tôi có thể kiểm tra số đối xứng trong ngôn ngữ lập trình khác không? Có, bạn có thể kiểm tra số đối xứng trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, Python, C++, và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy cú pháp và phương pháp có thể khác nhau, nhưng cốt lõi sẽ tương tự. 3. Số 0 có phải là số đối xứng? Có, số 0 được coi là số đối xứng vì khi đọc từ bất kỳ hướng nào, số 0 vẫn là số 0.

Giá Trị Đối Xứng Là Gì?

Giá trị đối xứng là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực toán học và kinh tế, và được sử dụng để chỉ một thuộc tính quan trọng trong các hệ thống và quá trình xử lý thông tin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm giá trị đối xứng, hiểu rõ ý nghĩa và ứng dụng của nó trong thực tế.

Giá trị đối xứng là gì?

Giá trị đối xứng, hay còn được gọi là giá trị phản ánh sự cân bằng đối xứng của một hệ thống hoặc một quá trình. Nó phản ánh tính chất của một hàm số, công thức, hay nguyên tắc nào đó bề ngoài và bên trong cần tương tự hoặc “đảo ngược” với nhau.

Trong toán học, giá trị đối xứng thể hiện tính chất đối xứng của một hàm số qua hai mặt của trục đối xứng. Nói cách khác, nếu đưa ra một điểm trên mặt đối xứng, thì nếu ta thực hiện phép đối xứng qua trục đối xứng, ta sẽ thu được một điểm khác có giá trị tương tự như trước đó.

Ứng dụng của giá trị đối xứng

Giá trị đối xứng có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ toán học đến văn hóa và thiết kế. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của giá trị đối xứng:

1. Trong toán học: Giá trị đối xứng rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học, bao gồm hình học, hàm số, đại số, giải tích, và tổ hợp. Nó giúp chúng ta hiểu rõ tính chất của các hàm số và mối quan hệ giữa các biến số.

2. Trong văn hóa: Giá trị đối xứng thường được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực văn hóa, như nghệ thuật, kiến trúc, thời trang, và thiết kế đồ họa. Các tác phẩm nghệ thuật đối xứng thường được coi là hài hòa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc và thị giác của người xem.

3. Trong kỹ thuật và công nghệ: Giá trị đối xứng có thể được áp dụng trong thiết kế, cắt vật liệu và quá trình sản xuất để tăng tính hiệu quả và đảm bảo chất lượng. Việc sử dụng giá trị đối xứng giúp giảm thiểu sai số và tăng cường khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

FAQs về giá trị đối xứng

1. Tại sao giá trị đối xứng quan trọng?
– Giá trị đối xứng là một tính chất quan trọng trong các hệ thống và quá trình xử lý thông tin. Nó giúp chúng ta hiểu và dự đoán các mô hình và tương tác trong thực tế. Ngoài ra, giá trị đối xứng còn tạo ra sự cân bằng và tương quan giữa các yếu tố trong một hệ thống.

2. Làm thế nào để xác định giá trị đối xứng?
– Để xác định giá trị đối xứng, ta cần kiểm tra tính đối xứng của hàm số, công thức, hoặc nguyên tắc nào đó. Để làm điều này, ta thực hiện phép đối xứng qua trục đối xứng hoặc kiểm tra sự tương đương của các phần tử trong hệ thống.

3. Giá trị đối xứng khác với giá trị tương đương như thế nào?
– Giá trị đối xứng và giá trị tương đương là hai khái niệm khác nhau. Giá trị đối xứng liên quan đến tính chất đối xứng của một hệ thống, trong khi giá trị tương đương liên quan đến tính chất tương tự hoặc tương đương của một hệ thống so với một cái gì đó khác.

4. Tính đối xứng cần thiết trong cả những dạng số học nào?
– Tính đối xứng không luôn cần thiết trong tất cả các dạng số học. Tuy nhiên, nó thường được áp dụng trong dạng hình học và hàm số, nơi tính đối xứng giúp ta dễ dàng phân tích và giải quyết các vấn đề.

5. Giá trị đối xứng có thể thay đổi không?
– Có, giá trị đối xứng có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống hoặc quá trình cụ thể. Sự thay đổi này có thể xảy ra khi chúng ta thay đổi tham số hoặc điều kiện của hệ thống. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giá trị đối xứng được xem là một tính chất cố định của một hệ thống.

Xem thêm tại đây: phongnenchupanh.vn

Kiểm Tra Số Đối Xứng C

Kiểm tra số đối xứng C (Checking for Palindrome in C) là một thuật toán đơn giản được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi ký tự có phải là số đối xứng hay không trong ngôn ngữ lập trình C. Những số đối xứng là những số mà khi đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, chúng vẫn giống nhau.

Số đối xứng có thể được tìm thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ toán học đến ngôn ngữ tự nhiên. Trong lập trình, việc kiểm tra số đối xứng có thể được áp dụng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra tính hợp lệ của một chuỗi ký tự hay đảm bảo tính chính xác của dữ liệu nhập vào.

Hãy cùng tìm hiểu cách viết một thuật toán kiểm tra số đối xứng trong ngôn ngữ lập trình C.

Cách kiểm tra số đối xứng trong C
Một cách đơn giản để kiểm tra số đối xứng trong C là sử dụng hai con trỏ trỏ lần lượt từ đầu và cuối của chuỗi ký tự. Con trỏ bắt đầu từ vị trí đầu tiên và kết thúc tại vị trí cuối cùng của chuỗi.

Đầu tiên, chúng ta cần nhập một chuỗi ký tự từ người dùng. Khi người dùng nhập chuỗi, chúng ta sẽ giữ vị trí đầu tiên và cuối cùng của chuỗi trong các con trỏ. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh ký tự tại vị trí của hai con trỏ, ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng.

Nếu hai ký tự không giống nhau, chúng ta sẽ xuất ra thông báo rằng chuỗi không phải là số đối xứng và kết thúc thuật toán. Tuy nhiên, nếu hai ký tự được so sánh bằng nhau, chúng ta tiếp tục di chuyển con trỏ đến vị trí tiếp theo của chuỗi và tiếp tục so sánh các ký tự cho đến khi chúng ta đã so sánh tất cả các ký tự trong chuỗi.

Nếu tất cả các ký tự được so sánh và không có sự khác biệt, chúng ta sẽ xuất ra thông báo rằng chuỗi là số đối xứng.

Dưới đây là một ví dụ về cách viết thuật toán kiểm tra số đối xứng trong ngôn ngữ lập trình C:

“`
#include
#include

int main()
{
char str[100];
int i, length;
int flag = 0;

printf(“Nhập chuỗi ký tự: “);
scanf(“%s”, str);

length = strlen(str);

for(i=0;i < length ;i++){ if(str[i] != str[length-i-1]){ flag = 1; break; } } if (flag) { printf("%s không phải là số đối xứng.", str); } else { printf("%s là số đối xứng.", str); } return 0; } ``` FAQs (Các câu hỏi thường gặp): 1. Tại sao chúng ta cần kiểm tra số đối xứng trong lập trình? - Kiểm tra số đối xứng có thể được sử dụng để xác định tính hợp lệ của một chuỗi ký tự hoặc đảm bảo tính chính xác của dữ liệu nhập vào. Nó cũng có thể được sử dụng để giải quyết một số vấn đề liên quan đến văn bản, từ việc tìm kiếm từ đối xứng cho đến kiểm tra tính hợp lệ của một số phiên bản định dạng tệp. 2. Số đối xứng có thể được áp dụng trong các ngôn ngữ lập trình khác không? - Đúng, thuật toán kiểm tra số đối xứng có thể được áp dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, không chỉ trong ngôn ngữ C. Những ngôn ngữ như Python, Java và C++ đều có thể sử dụng thuật toán tương tự để kiểm tra số đối xứng. 3. Thuật toán kiểm tra số đối xứng có tốt không? Có cách khác để kiểm tra số đối xứng không? - Thuật toán kiểm tra số đối xứng trong ví dụ trên đơn giản và hiệu quả. Nó có độ phức tạp thời gian O(n/2), nghĩa là sẽ xử lý chỉ một nửa độ dài của chuỗi. Tuy nhiên, có cách khác để kiểm tra số đối xứng sử dụng hàm đệ quy hoặc vòng lặp. Cách nào sẽ được sử dụng tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán cụ thể và ngôn ngữ lập trình được sử dụng. 4. Có thể kiểm tra số đối xứng cho các kiểu dữ liệu khác trong C không? - Đúng, thuật toán kiểm tra số đối xứng có thể được áp dụng cho các kiểu dữ liệu khác trong ngôn ngữ C, chẳng hạn như số nguyên hoặc số thực. Trong trường hợp này, chúng ta cần chuyển đổi số thành chuỗi ký tự trước khi áp dụng thuật toán. 5. Có thể sử dụng thuật toán kiểm tra số đối xứng cho các vấn đề khác không liên quan? - Mặc dù thuật toán kiểm tra số đối xứng có thể được áp dụng để giải quyết một số vấn đề khác nhau trong lập trình, nhưng nó được thiết kế đặc biệt để kiểm tra tính đối xứng của một chuỗi. Việc sử dụng nó cho các vấn đề không liên quan có thể không hiệu quả và không phù hợp.

Kiểm Tra Số Đối Xứng C++

Kiểm tra số đối xứng C++: Khám phá và ứng dụng

Số đối xứng là một khái niệm quen thuộc trong toán học và lập trình. Trong ngôn ngữ lập trình C++, kiểm tra xem một số có phải là số đối xứng hay không là một bài toán thú vị mà nhiều lập trình viên thích khám phá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đặt nền móng cho kiến thức về số đối xứng C++ và khám phá những ứng dụng thú vị của nó.

I. Số đối xứng là gì?

Một số được gọi là đối xứng khi nó đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều như nhau. Ví dụ điển hình về số đối xứng là 121, 232, và 9889.

II. Kiểm tra số đối xứng trong C++:

Trước tiên, chúng ta cần có một phương pháp để kiểm tra xem một số có phải là số đối xứng hay không. Một cách tiếp cận giản đơn là chuyển số thành xâu ký tự và so sánh các ký tự tương ứng từ trái sang phải và từ phải sang trái. Nếu các ký tự tương ứng đều giống nhau, số đó là số đối xứng. Dưới đây là một ví dụ về hàm trong C++ để kiểm tra số đối xứng:

“`cpp
bool kiemTraSoDoiXung(int n) {
string str = to_string(n);
int i = 0;
int j = str.length() – 1;
while (i < j) { if (str[i] != str[j]) { return false; } i++; j--; } return true; } ``` Trong ví dụ trên, hàm `kiemTraSoDoiXung` nhận đầu vào là một số nguyên `n`. Đầu tiên, chúng ta chuyển số `n` thành một xâu ký tự `str` bằng cách sử dụng hàm `to_string()`. Sau đó, chúng ta thiết lập hai con trỏ `i` và `j` lần lượt ở đầu và cuối xâu, và so sánh các ký tự tương ứng từ trái sang phải và từ phải sang trái. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào trong các ký tự tương ứng, hàm trả về `false`, ngược lại trả về `true`. Để kiểm tra hàm `kiemTraSoDoiXung`, chúng ta có thể sử dụng mã sau: ```cpp int main() { int n; cout << "Nhap so can kiem tra: "; cin >> n;
if (kiemTraSoDoiXung(n)) {
cout << "Day la so doi xung." << endl; } else { cout << "Day khong phai la so doi xung." << endl; } return 0; } ``` III. Ứng dụng của kiểm tra số đối xứng: 1. Kiểm tra số đối xứng trong dãy số: Sử dụng hàm `kiemTraSoDoiXung`, chúng ta có thể kiểm tra xem một dãy số có chứa số đối xứng hay không. Điều này có thể hữu ích trong việc phân tích dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu. 2. Xử lý số đối xứng trong mã hóa: Trong lĩnh vực của mã hóa và bảo mật, số đối xứng được sử dụng rộng rãi trong các thuật toán như RSA và AES. Kiểm tra số đối xứng có thể là một bước quan trọng để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống mã hóa. 3. Xây dựng chương trình đánh giá chất lượng số: Trong nhiều trò chơi số học hoặc trắc nghiệm, chúng ta có thể tạo ra các câu hỏi hoặc bài tập liên quan đến số đối xứng. Việc kiểm tra xem người chơi đã trả lời đúng các câu hỏi về số đối xứng có thể giúp chúng ta đánh giá chất lượng và hiệu quả của chương trình. FAQs (Câu hỏi thường gặp): 1. Tại sao chúng ta chuyển số thành xâu ký tự để kiểm tra đối xứng? Chuyển số thành xâu ký tự là một cách đơn giản để lấy được từng chữ số của số ban đầu mà không cần phải sử dụng các cách tính toán phức tạp. Việc so sánh từng ký tự của xâu ký tự là một phương pháp hiệu quả để kiểm tra tính đối xứng của số. 2. Có cách nào khác để kiểm tra số đối xứng không? Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra số đối xứng. Một cách phổ biến khác là sử dụng phép lật ngược số bằng cách sử dụng phép toán số học. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi các phép toán phức tạp hơn so với việc so sánh từng ký tự của xâu ký tự. 3. Có thể kiểm tra số đối xứng cho các loại số khác nhau? Đúng vậy! Phương pháp kiểm tra số đối xứng sử dụng xâu ký tự có thể áp dụng cho cả số nguyên và số thực. Điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta đang làm việc với các số nguyên và số thực có độ dài tương ứng trong xâu ký tự để kiểm tra.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề số đối xứng là gì

Kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không
Kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không

Link bài viết: số đối xứng là gì.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này số đối xứng là gì.

Xem thêm: https://phongnenchupanh.vn/category/huong-dan blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *